Action speaks louder than words!

FAM 30

Thuốc sát trùng

Quy cách: Can 1 lít và 5 lít

Sản phẩm của Công ty Pfizer (Mỹ)