Action speaks louder than words!

Ivercen 10

IVERCEN-10

Dung dịch tiêm vô trùng

Thành phần hoạt động

Ivermectin                                           10mg

Tá dược vừa đủ                                                1ml

Dược lý

Ivermectin lµ lo¹i thuèc điều trị ký sinh trïng, thuéc hä Avermectins cã ho¹t phæ réng, nã cã ®­îc b»ng sù lªn men cña Streptomyces avermitilis

Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng:

Ivermectin lµ mét endectocide thuéc hä macrocyclic lactones, nã cã t¸c dông ®¬n lÎ. Hîp chÊt cña nhãm nµy cã kh¶ n¨ng v­ît tréi víi viÖc ®iÒu hoµ c¸c kªnh muèi b»ng glutamate trong tÕ bµo thÇn kinh vµ tÕ bµo c¬ cña ®éng vËt kh«ng x­¬ng sèng. Do ®ã, tÝnh thÊm cña mµng tÕ bµo ®èi víi muèi ®­îc t¨ng lªn víi ®é ph©n cùc cao cña tÕ bµo thÇn kinh vµ tÕ bµo c¬, kÕt qu¶ cuèi cïng lµ ký sinh trïng bÞ chÕt. Hîp chÊt cña nhãm nµy còng cã ¶nh h­ëng ®Õn sù ®iÒu hoµ kh¸c cña c¸c kªnh muèi, nh­ bÞ chi phèi bëi sù dÉn truyÒn cña c¸c xung ®éng thÇn kinh gama-aminobutyric acid (GABA)

Kho¶ng c¸ch an toµn ®èi víi c¸c thµnh phÇn trong nhãm nµy lµ do thùc tÕ loµi ®éng vËt cã vó kh«ng cã kªnh ®iÒu hoµ muèi b»ng glutamate; c¸c chu kú s÷a cã ¸p lùc thÊp ®èi víi kªnh ®iÒu chØnh muèi ë ®éng vËt cã vó, nã kh«ng dÔ dµng v­ît qua rµo kh¸ng cña c¸c tÕ bµo m¸u ë n·o.

Sù ®èi kh¸ng:

Cho ®Õn nay sù ®èi kh¸ng víi ivermectin vÉn ch­a ®­îc hiÓu mét c¸ch râ rµng. Nã th­êng x¶y ra khi ®­îc tiÕp xóc víi nh÷ng thay ®æi c¸c kªnh ®iÒu chØnh muèi bëi glutamate, tiÕp theo viÖc t¨ng sè ®iÓm b¸m dÝnh cña glutamate vµ sù biÓu hiÖn trong mµng cña P- glycoprotein, ®ång thêi cã thÓ ng¨n c¶n nång ®é t¸c ®éng cña ivermectin ®¹t ®­îc ®èi víi ký sinh trïng. Sù ®èi kh¸ng còng ®­îc kÕt hîp víi viÖc gi¶m tÝnh thÊm cña líp biÓu b× ®èi víi søc ®Ò kh¸ng cña c¸c lo¹i giun trßn

ViÖc kh¸ng chÐo còng xÈy ra gi÷a c¸c lo¹i avermectin vµ c¸c lo¹i milbemycin

D­îc ®éng häc:

Mét ®iÒu ®¸ng chó ý lµ ivermectin ®¹t ®­îc nång ®é cao trong huyÕt t­¬ng trong mét thêi gian ng¾n.

Víi liÒu 0.2mg ivermectin/kg thÓ träng . §¹t nång ®é tèi ®a trong huyÕt t­¬ng 25.6 -72.5 mg/ml trong kho¶ng 3,5 ngµy. Nã còng ®­îc thiÕt lËp r»ng ivermectin ®­îc chuyÓn chñ yÕu vµo huyÕt t­¬ng (80%). Nh­ vËy sù ph©n bè gi÷a huyÕt t­¬ng vµ tÕ bµo m¸u lu«n lµ mét h»ng sè.  1- 2% ivermectin ®­îc th¶i trõ qua n­íc tiÓu, cßn l¹i ®­îc th¶i trõ qua ph©n kho¶ng 60% chÊt ®­îc th¶i trõ lµ kh«ng bÞ thay ®æi. Sè s¶n phÈm cßn l¹i ®­îc th¶i trõ b»ng c¸ch chuyÓn ho¸ hoÆc tho¸i ho¸. CÆn b· tån d­ ®­îc nh×n thÊy nhiÒu nhÊt ë gan vµ mì, nh­ mét s¶n phÈm chñ yÕu lµ nh÷ng chÊt chuyÓn ho¸ cùc nhá.

Đối tượng sử dụng.

Trâu, bò, dê, cừu, heo

Chỉ định điều trị

Điều trị các loại giun tròn trong dạ dày, ruột, phổi, giun cơ, giun bao, các loại giòi, chấy rận, ve, bọ chét, ghẻ….đồng thời Ivercen -10 cũng rất hiệu quả trong việc phòng các loại chấy rận, ve, bọ chét, ghẻ hút máu ở gia súc.

Các loại giun tròn trong ruột: Ostertagia ostertagi ( adults and inhibited form); Haemonchus placei (adults, L3, L4); Trichostrongylus axei (adults, L4); cooperia  oncophra (adults, L4); cooperia punctata (adults, L4); cooperia pectinata (adults,  L5); oesophagostomum radiatum (adults, L3, L4); nematodirus spathiger (adults); bunostomum phlebotomum (adults, L3, L4)

Các loại giun tròn ở phổi: Dictyocaulus viviparus (adults, L4)

Các loại giun tròn khác: Thelazia spp (adults); parafilaria bovicola * (adults)

Các loại giòi ấu trùng: Dermatobia hominis; Hypoderma; Hypoderma lineatum

Sản phẩm này có hiệu quả đối với các bệnh ký sinh trùng dưới da, tuy nhiên nó rất quan trọng với việc điều trị trong một khoảng thời gian rất ngắn (trong giai đoạn cuối của  u do giòi). Sự phá vỡ các u giòi dưới da khi có nhiều ấu trùng khu trú là nguyên nhân chung của những phản ứng bất lợi đối với vật chủ. Khi các u giòi gây bệnh trên bò, bò bài tiết ra chất làm cho con vật bước đi loạng choạng và mất cảm giác. Vì thế bò nên được điều trị trước hoặc sau giai đoạn ấu trùng trưởng thành.

Các loại rận hút máu: Linognathus vitulis; Haematopinus eurysternus; Solenopotes capillatus

Các loại bọ chét: Psoroptes ovis (except. P. communis var.bovis); Sarcoptesscabiei và Bovis

Các loại ve:  Ornithodoros savignyi Ivercen -10 cũng có hiệu quả trong việc kiểm soát các loại sau:

Rận hút máu: Damalinia bovis

Các loại ve bò nhiệt đới: Boophylus micropplus. B. decoloratus

Chống chỉ định

Không sử dụng cho bò sữa đang được lấy sữa để phục vụ cho con người

Không dùng cho bò sữa khi đang nuôi con hoặc trước khi sinh con 60 ngày

Ivermectin có tác dụng không tốt đối với một số vật nuôi để lấy sản phẩm (một số trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới tử vong đã được quan sát ở trên giống chó Coli, chó cừu Anh, một số giống tương tự và lừa, ngựa cũng như rùa và các loại chim cu gáy)

Không sử dụng cho mèo  vì một số phản ứng nghiêm trọng có thể xảy ra

Không sử dụng cho con vật trong trường hợp quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc

Không tiêm trong cơ hoặc tĩnh mạch

Chú ý:

Không sửa dụng cho gia súc cái đang khai thác sữa phục vụ cho con người.

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng:

Tiêm dưới da. Sử dụng các dụng cụ tiêm vô trùng và khử trùng chỗ tiêm nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm trùng do Clostridium; trong trường hợp nhiễm trùng phải được điều trị bằng kháng sinh thích hợp. Với những liều cao hơn 10ml thì nên chia nhỏ liều ra nhiều hơn một chỗ tiêm.

Tác dụng phụ

Rất ít trường hợp có biểu hiện rối loạn hoặc viêm ở những chỗ tiêm như đã được miêu tả. Những phản ứng này có thể xuất hiện vào 2 ngày cuối và không xuất hiện thêm nữa trong trường hợp điều trị thêm. Hiếm khi gặp những trường hợp đau như đã được quan sát.

Sử dụng trong quá trình mang thai, cho con bú và cho sữa

Những nghiên cứu đã chứng minh được thuốc có độ an toàn lớn với tất cả các loài. Không ảnh hưởng tới việc sinh sản và mang thai

Không sử dụng cho bò sữa khi đang nuôi con hoặc trước khi sinh con 60 ngày.

Sự tương tác thuốc

Trong phòng thí nghiệm hoạt động của Ivermectin được tăng thêm nhờ chất dẫn xuất Benzodiazepin

Quá liều

Một liều đơn 4,0 mg ivermectin/kg (gấp 20 lần liều bình thường) được tiêm theo đường dưới da cho bò làm cho bò giảm hoặc mất khả năng điều hoà vận động.

Một vài nghiên cứu đã được chứng minh ở diện rộng cho các loại động vật. Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng quá liều, nên điều trị triệu chứng. Các triệu chứng quá liều bao gồm run, hôn mê và co giật.

Liều lượng và cách dùng

Đường tiêm: Tiêm một liều dưới da

Liều lượng:

+ Tiêm 0.20mg ivermectin/kg thể trọng

-          1ml/50 kg thể trọng đối với bò

-          1ml/33kg thể trọng đối với heo, dê, cừu. Phải xác định chính xác thể trọng của con vật và liều tiêm

+ Tiêm ở vùng trước hoặc sau lưng, sát trùng chỗ tiêm. Nên sử dụng kim 16 có độ dài từ 15-20mm, các dụng cụ sử dụng phải được vô trùng.

+ Lượng thuốc cho một mũi tiêm không quá 3,5ml

Ngưng sử dụng thuốc

Thịt: 42 ngày  

Sữa: Không sử dụng

Sự không tương thích

Không được biết đến

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng mặt trời, nhiệt độ dưới 250C.

Đóng gói

Đóng chai 50ml, 100ml, 250ml, 500ml

    

    Nhà nhập khẩu &  phân phối                                                         Nhà sản xuất

                                                                                   

 

    62/215 Phố Định Công Thượng                                                                   CENAVISA

    Hoàng Mai, Hà Nội

    Tel: 043 5501231     Fax: 0438 553 607

    Sản xuất tại Tây Ban Nha