Action speaks louder than words!

FAQ

Phòng bệnh cúm cho heo

Câu hỏi: Xin vui lòng cho biết ăn thịt heo thì có lây bệnh cúm heo hay không? Phòng bệnh cúm cho heo và cho người bằng cách nào?
Gửi từ email: quynhpt_152@gmail.com

Tiêm phòng cho heo nái mang thai

Câu hỏi: Heo mẹ trước khi sinh 10 ngày có tiêm ngừa thuốc phòng bệnh giả dại được không? Heo nái mang thai 100 ngày có cần tiêm ngừa E.coli không?
Gửi từ email: tuan.mvc@gmail.com

Đặc điểm của bệnh tai xanh

Câu hỏi: Bệnh tai xanh có những đặc điểm đặc trưng gì để phân biệt với các bệnh khác? Cho biết cách điều trị và phòng bệnh?
Gửi từ email: sunflower072007@gmail.com